A Duran Haeussler assessorem els nostres clients de forma professional i propera per a que puguin prendre les decisions que més s’ajustin a la seva estratègia de protecció de la propietat industrial i intel•lectual.

DURAN HAEUSSLER

“Tracti que l’ ‘experiència’ de la marca superi la ‘percepció’ que es té d’ella”

Stan Rapp

Signes distintius

En la estratègia comercial de tot empresari o emprenedor ha de ser una prioritat distingir-se dels seus competidors i diferenciar també els seus productes o serveis dels de tercers. Això s’aconsegueix mitjançant una adequada protecció dels anomenats signes distintius: per una part el nom comercial (identifica a un empresari en el tràfic mercantil) i per altre la marca (distingeix els productes o serveis d’uns empresaris dels d’altres). A Espanya i d’altres països, el registre d’aquests signes distintius atorga al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-los en el tràfic econòmic i el de prohibir a d’altres la seva utilització en productes o serveis similars o idèntics.

En l’actualitat és possible registrar marques davant dels organismes competents nacionals, regionals i internacionals i noms comercials en aquells països que, com Espanya, contemplen aquesta modalitat registral. A nivell territorial, les marques poden registrar-se en l’àmbit nacional davant les oficines de marques nacionals com la Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). A nivell regional, els efectes d’una marca registrada s’estenen al conjunt del territori que el conforma, com el cas de la marca comunitària, administrada per la Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OAMI) que la protegeix per a tot el territori de la Unió Europea (actualment 28 estats membres). La marca internacional, en canvi, té efectes en tots els estats membres que el sol·licitant designi sempre i quan es concedeixi la protecció. El seu registre es duu a terme davant de la Organització Mundial de la Propietat Industrial (OMPI).

A Duran Haeussler desenvolupem, entre d’altres, els següents serveis:

 • Anàlisi de la viabilitat registral d’una nova sol·licitud de marca o nom comercial o d’una nova raó social.
 • Tramitació de sol·licituds i renovacions de marques i noms comercials a nivell nacional, comunitari i internacional.
 • Manteniment i vigilància mundial, regional i nacional de carteres de marques pròpies o de tercers.
 • Procediments administratius com oposicions, contestacions a suspensos, observacions de tercers o recursos.
 • Assessorament i inscripció de canvis de noms, cessions i llicències.
 • Auditoria de carteres de signes distintius.
 • Consultes generals.

“Si hagués demanat a la gent què volien, m’haguessin dit que un cavall més ràpid”

Henry Ford

Invencions

La innovació és la base de la prosperitat, del creixement i de l’èxit. Consisteix en la transformació d’una idea nova en un producte o en un procés operatiu, nou o millorat. Tant el procés creador com la conseqüent avantatge competitiva poden protegir-se mitjançant la figura jurídica de la patent d’invenció o mitjançant una minuciosa protecció extra registral com a secret comercial.

Les patents són eines valuoses pel seu titular i també per a la societat. A canvi de revelar informació tècnica d’una invenció se li atorga al titular una protecció temporal sobre la seva avantatge competitiva amb drets d’exclusivitat que li permeten impedir a tercers la utilització comercial de la invenció patentada. Gràcies en aquesta aportació i difusió es generen nous coneixements que fomenten la innovació i el avenç en la ciència i en la tecnologia.

Per la seva part, els secrets comercials poden concernir a invencions que no compleixen els requisits de patentabilitat que exigeix la llei o bé que poden tractar-se d’invencions que malgrat satisfer aquells criteris són tractats pel seu titular com a secret comercial. Aquesta elecció té determinades avantatges com són la absència de despeses registrals, la immediatesa dels seus efectes o la absència de límits temporals de protecció. No obstant, també comporta alguns inconvenients, com el no garantir la exclusivitat que sí que atorga una patent, que un cop divulgat es consideri de domini públic o que pot ser patentat per qualsevol que obtingui la informació de forma legítima.

En la actualitat és possible protegir les invencions registralment mitjançant tres vies:

 • patents nacionals i models de utilitat, en aquells països que contemplen aquesta modalitat, presentades davant les oficines de patents com la Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM);
 • patents regionals, com les patents europees que es tramiten per la Oficina Europea de Patentes (EPO) i inclouen la designació dels estats europeus adh3_erits al Conveni sobre la concessió de patents europees, generant un cop concedida un feix de patents nacionals; i,
 • patents internacionals, conegudes com patents PCT, administrades per la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) i que unifiquen la tramitació prèvia a la concessió.

Duran Haeussler desenvolupem, entre d’altres, els següents serveis:

 • Anàlisi de la viabilitat registral de noves sol·licituds de patent o de model d’utilitat.
 • Tramitació de sol·licituds de patents i models d’utilitat a nivell nacional, de patents europees (incloses validacions), de patents internacionals PCT així com de certificats d’addició sobre les patents.
 • Vigilància d’expedients propis o de tercers, avís de venciments i pagament de drets de manteniment (anualitats).
 • Procediments administratius com oposicions, contestacions a suspensos, observacions de tercers o recursos.
 • Valoració i resposta a informes sobre el estat de la tècnica o a informes d’examen previ.
 • Informes de patentabilitat i de risc d’infracció de drets de tercers.
 • Assessorament i inscripció de canvis de nom, cessions i llicències.
 • Serveis de vigilància tecnològica.
 • Auditoria de carteres de invencions.
 • Consultes generals.

“El disseny és l’ambaixador silenciós de la teva marca”

Paul Brand

Dissenys

El disseny aporta valor afegit a un producte incrementant la seva competitivitat i potenciant la marca que el recolza. Per això, un disseny utilitzat com a factor estratègic es converteix en un referent en el mercat, tant per a l’usuari del mateix com per a la competència.

Actualment és possible registrar els dissenys a través del disseny nacional, la protecció del qual comprèn l’estat a on es sol·licita la protecció, el disseny regional com el disseny comunitari, que desplega els seus efectes de forma unitària en el territori de la Unió Europea i que és competència de l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OAMI) i, per últim, com a dissenys internacionals mitjançant la presentació d’una única sol·licitud davant l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) i amb efectes en els països designats pel sol·licitant.

No obstant això, en ocasions existeixen situacions en que la dinàmica del sector rellevant fa que la vida d’un producte sigui tan curta que no sigui rentable o útil registrar formalment el disseny. Per això existeix la figura jurídica del disseny no registrat. El titular d’un disseny no registrat té una protecció limitada a tres anys des que el mateix es va fer accessible al públic en el territori de la Unió Europea, i el dret conferit pel mateix possibilita al seu titular a prohibir la utilització comercial en el territori de la Unió Europea només si aquell ús és el resultat d’una còpia.

A Durán Haeussler desenvolupem, entre d’altres, els següents serveis:

 • Cerques retrospectives.
 • Anàlisi i definició de l’estratègia sobre protecció registral o extra registral de dissenys.
 • Redacció de descripcions i preparació de dibuixos i vistes del disseny a protegir.
 • Tramitació de sol·licituds i renovacions de dissenys a nivell nacional, comunitari i internacional.
 • Vigilància d’expedients propis o de tercers, avís de venciments i pagament de drets de manteniment (quinquennis i renovacions).
 • Procediments administratius com oposicions, contestacions a suspensos i recursos.
 • Assessorament i inscripció de canvis de nom, cessions i llicències.
 • Auditoria de carteres de dissenys.
 • Consultes generals.

Uso de cookies

Utilizamos cookies de terceros que analizan de forma estadística el uso que hace de nuestra web para mejorar nuestros contenidos. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestro Aviso Legal.

Use of cookies

Our firm uses third party cookies which help us with the statistical analysis of traffic to our website in order to improve its content. If you continue to browse this website, this will be deemed an acceptance of their use. You can change the settings or obtain further information at our Terms of Use.

Utilització de cookies

Utilitzem cookies de tercers que analitzen de forma estadística l'ús que fa del nostre web per millorar els nostres continguts. Si continua navegant, entendrem que acepta el seu ús. Pot canviar la configuración o veure més informació en el nostre Avís Legal.

CERRAR

“Mai somio quan estic dormint, sinó quan estic despert”

Joan Miró

Propietat intel·lectual

Drets d’autor i drets connexes

La propietat intel·lectual està relacionada amb la creació d’obres literàries, artístiques o científiques, i no es protegeixen les idees sinó la forma en què s’expressen. Una protecció i promoció eficaç de la propietat intel·lectual contribueix al desenvolupament econòmic, social i cultural d’un país, genera innovació i creixement econòmic. Els drets derivats de la propietat intel·lectual recompensen la creativitat del seu creador i titular.

La normativa de drets d’autor estableix que són susceptibles de protecció diverses obres en els camps literari, científic i artístic, entre d’altres:

 • Llibres, fulletons i d’altres escrits
 • Obres dramàtiques o coreogràfiques
 • Composicions musicals amb o sense lletra
 • Obres cinematogràfiques
 • Obres de dibuix, pintura, arquitectura, escultura, gravat, litografia.
 • Obres fotogràfiques
 • Traduccions, adaptacions i d’altres transformacions de una obra literària o artística
 • Col·leccions de obres literàries o artístiques
 • Programes informàtics (software) i bases de dades electròniques
 • Produccions multimèdia

En el marc jurídic de la propietat intel·lectual podem referir-nos als drets d’autor i als drets connexes aplicables a d’altres categories de titulars de drets.

El dret d’autor sobre la propietat intel·lectual de la seva obra original neix en el moment de la creació. Els drets que integren la propietat intel·lectual són de caràcter personal (dret moral) i patrimonial (drets de explotació). En principi i amb comptades excepcions, les obres protegides pel dret d’autor no poden utilitzar-se sense l’autorització del titular del dret. Tot i no ser necessària la inscripció o registre d’aquesta obra per adquirir els drets que la Llei atorga als autors i d’altres titulars, és important obtenir una prova qualificada conforme tals drets estan inscrits i pertanyen al seu titular registral, així com donar publicitat a la obra mitjançant aquesta inscripció.

Els drets connexes protegeixen els interessos jurídics de determinades persones i entitats jurídiques que posen a disposició del públic o produeixen objectes suficientment creatius que mereixin la concessió d’un dret de propietat assimilat al dret d’autor. Alguns beneficiaris d’aquesta protecció són els artistes intèrprets i executants, els productors de fonogrames i els organismes de radiodifusió.

A Duran Haeussler desenvolupem, entre d’altres, els següents serveis:

 • Assessorament previ per a la protecció o registre d’una obra.
 • Assessorament sobre estratègies de protecció d’obres multimèdia, audiovisuals, literàries i gràfiques.
 • Inscripció d’obres en el Registre de la Propietat Intel·lectual.
 • Tràmits administratius i privats davant el Registre de la Propietat Intel·lectual i entitats de gestió de drets.
 • Elaboració i redacció de contractes i documents que determinin la titularitat dels drets d’autor.
 • Assessorament i defensa jurídica de drets de propietat intel·lectual i connexes.
 • Consultes generals.

“Quantes més connexions a més dispositius major vulnerabilitat”

Marc Goodman

Internet i noms de domini

Internet evoluciona. La accessibilitat de les plataformes digitals al públic ha disparat la presència de persones i empreses en el món digital. L’expansió dels noms de domini també creix. Evidentment això aporta més oportunitats de negoci a les empreses però també requereix un esforç addicional per protegir els drets de propietat industrial i intel·lectual que poden generar una competència deslleial o ciberocupació.

En aquest sentit, és essencial fixar una estratègia de marca global, que inclogui tant el món online com l’offline.

El nom de domini ha de formar part de l’estratègia de protecció de marques ja que s’utilitza una denominació com a referència d’una empresa, un producte, un servei, un individu, etc. que opera a la xarxa. Aquesta denominació, que sol ser una marca, es converteix automàticament en un actiu intangible pel seu titular en el qual invertirà els seus esforços, temps i diners. Per això és necessari protegir els noms de domini degudament, ja que ens ajudaran a potenciar les marques i posicionar-les a la xarxa.

Les situacions que poden sorgir en relació als noms de dominis són diverses, entre d’altres:

 • Denominació social anterior
 • Marca o nom comercial anterior
 • Nom de domini anterior

Considerant que cadascuna de les modalitats indicades té la seva pròpia legislació nacional i internacional, els conflictes que puguin sorgir entre elles s’hauran de dirimir davant els organismes internacionals d’arbitratge o davant els tribunals, atenent a les circumstàncies del moment.

A Duran Haeussler desenvolupem, entre d’altres, els següents serveis:

 • Registre, manteniment i renovació de noms de domini.
 • Informes sobre la titularitat de un nom de domini (whois – historical who was data).
 • Gestió de carteres de dominis.
 • Intervenció davant els òrgans de resolució de conflictes de noms de domini.
 • Tramitació de demandes segons el Mecanisme Unificat de Resolució de Controvèrsies.
 • Trademark Clearinghouse – nous gTLDs.
 • Assessorament sobre obligacions legals i protecció jurídica de les pàgines web i adequació de les pàgines webs i blogsa la llei de protecció de dades i comerç electrònic
 • Xarxes socials, ús de signes distintius de tercers, d’obres protegides per drets d’autor, reputació corporativa, etc.
 • Suplantació d’identitat i infracció de marca a les xarxes socials.
 • Elaboració i revisió de llicències i acords de transferència de tecnologia.


 

Uso de cookies

Utilizamos cookies de terceros que analizan de forma estadística el uso que hace de nuestra web para mejorar nuestros contenidos. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestro Aviso Legal.

Use of cookies

Our firm uses third party cookies which help us with the statistical analysis of traffic to our website in order to improve its content. If you continue to browse this website, this will be deemed an acceptance of their use. You can change the settings or obtain further information at our Terms of Use.

Utilització de cookies

Utilitzem cookies de tercers que analitzen de forma estadística l'ús que fa del nostre web per millorar els nostres continguts. Si continua navegant, entendrem que acepta el seu ús. Pot canviar la configuración o veure més informació en el nostre Avís Legal.

CERRAR